Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Troost, Klein Sinaai

Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Troost, Klein Sinaai

WAS008000006_107

Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Troost, in 1872 gebouwd als zevende kruiswegstatie van de ommegang. Ruime neogotische kapel van baksteen. Rechthoekige beuk van drie traveeën en smaller koortje. Voorgevel gemarkeerd door pilasters die de bepleisterde en beschilderde mijterboog opvangen (tekst: "De toevluchtplaats der troosteloze mensen"). Rechthoekige deur met spitsbogig timpaan met volgende tekst: "O Gy die het hierbovenstaende opschrift leest, wilt ook gedenken dat in het jaer 1197 door Maria zelf aan Balduinus de Bocla is verklaerd dat zij binnen deze plaets, nu Klein-Sinay, haren zetel heeft gevestigd voor hare ware dienaers tot het einde der eeuwen en nu binnen onze dagen wilt nog aenmerken dat zij hier op voormelde plaets, als gekend en geëerd onder den zoeten Naem van Onze Lieve Vrouw van Troost, menigmael en korten tijd nog verloopen een hare beminde kinderen den kostelijker balsem van troost, zoo neer ziel als neer ligchaem heeft weten te bezorgen. Komt dan allen, zy zal u volgens de tydelyke noodwendigheden den krachtigsten bystand en voor het eeuwig, haren milden zegen als inleiding tot het opperste geluk verleenen". Boven de deur beglaasde nis met kruiswegstatie in bas-reliëf. Zijgevels met spitsboogramen (ijzeren roedenverdeling). Geprofileerde bepleisterde band onder de dakrand.In Pannenstraat nr 37. Bron:De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.ID15546. Jozef Van Vlierberghe De Kapellen in het Waasland 1938 p.142.

Ingevoegd:interieur en gebouw. Foto genomen in 2011. Door Hugo Bulterijst.
foto
1965